Privacy en Cookiebeleid

 

Privacyverklaring Key-Thuiszorg

 

In dit document staat omschreven hoe Key-Thuiszorg omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 

Contactgegevens

 

U kunt Key Thuiszorg telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 0182-605486

U kunt ons ook mailen op het e-mailadres: shereen@key-thuiszorg.nl

Op onze website www.key-thuiszorg.nl kunt u meer informatie vinden over onze organisatie.

 

Dienstverlening

 

Ten behoeve van onze cliënten verleent Key-Thuiszorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg.

 

Wat kunnen wij voor u gaan doen?

 

Op basis van een door u aan Key-Thuiszorg te verstrekken opdracht, ontvangt u de zorg, die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

 

Uw persoonsgegevens

 

Om de zorg, die bij uw situatie past, te kunnen verlenen, vult u een aanmeldformulier in met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en BSN. Vervolgens gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende persoonlijke vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, uw medicijngebruik, uw zorgbehoefte, uw wensen – voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg – en uw eigen mogelijkheden.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om

 

Met de persoonsgegevens, die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Key-Thuiszorg heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen, die op grond van de privacywetgeving van ons worden verlangd, om te voorkomen dat onbevoegde(n) kennis kunnen nemen van deze gegevens. Uw persoonsgegeven worden opgeslagen in papieren en digitale cliëntendossiers. De papieren cliëntendossiers worden in een afgesloten dossierkast bewaard en alleen de directie van Key-Thuiszorg heeft toegang tot de digitale en papieren dossiers

 

Hoe gebruikt Key-Thuiszorg de van u ontvangen persoonsgegevens?

 

Key-Thuiszorg gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel, waarvoor ze gegeven zijn. De persoonsgegevens worden daarom alleen gedeeld met de via ons ingezette zorgverlener, uw zorgverzekeraar, onze bankinstelling, belastingdienst. Dit gebeurt uitsluitend om te voldoen aan de met u gemaakte afspraken en/of onze wettelijke verplichtingen. Zo zal Key-Thuiszorg uw zorgverlener inzage geven in uw persoonsgegevens om een beeld te geven van uw gezondheidssituatie en om u de zorg te verlenen die u wenst of passend is bij uw gezondheid.

 

Daarnaast is Key-Thuiszorg wettelijk verplicht om bij het verstrekken van persoonsgegevens met betrekking tot de verlening van, indicatiestelling voor of verzekering van zorg aan een zorgaanbieder, een indicatieorgaan of een zorgverzekeraar steeds uw Burgerservicenummer te geven.

 

Key-Thuiszorg is ook verplicht de kwaliteit van haar zorgverlening te meten en zich hierover te verantwoorden. In dit kader worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd gebruikt. U kunt hiertegen bezwaar maken.

 

Ten behoeve van een verplichte controle door de zorgverzekeraar kan Key-Thuiszorg gevraagd worden om geanonimiseerde gegevens ter beschikking te stellen voor onderzoek. De zorgverzekeraar heeft het recht om via willekeurige dossiers na te gaan of de door Key-Thuiszorg in rekening gebrachte kosten terecht zijn geweest. Key-Thuiszorg zal erop toezien dat bij controle de zorgverzekeraar zich houdt aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. Bij inzage zullen de persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel van de inzage en de betrokkenen zijn gehouden aan geheimhouding.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

De persoonsgegevens en uw dossier worden 15 jaar bewaard, vanaf de datum van de vervaardingen van het dossier (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit). Deze bewaartermijn volgt uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke persoonsgegevens wij van u wel of niet ontvangen en mogen doorgeven aan derde(n). Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 

U mag ons altijd om een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij van u heb opgeslagen in onze dossiers, zoals dit niet indruist tegen het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

 

Indien u meent, dat wij bepaalde persoonsgegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u schriftelijk om een correctie of een aanvulling vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen als de gegevens, op basis waarvan wij zorg verlenen, correct zijn.

 

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde persoonsgegevens in onze administratie bewaren, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij voldoen.

 

We hebben hierboven aangegeven op welke wijze Key-Thuiszorg de van u ontvangen persoonsgegevens gebruikt. Mocht u zich op enig moment tegen dit gebruik willen verzetten of het gebruik willen beperken of stopzetten, bijvoorbeeld u wilt dat Key-Thuiszorg bepaalde persoonsgegevens niet aan een bepaalde organisatie doorgeeft, dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Wij zullen het gebruik van uw persoonsgegevens dan aanpassen conform uw verzoek.

 

Indien u dat wenst, kunt u ons ook schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

 

Indien Key-Thuiszorg van derde(n) persoonlijke informatie van u ontvangt, dan informeren wij u over de bron waaruit wij de informatie over u hebben ontvangen.

 

Wat is de situatie, indien u Key-Thuiszorg bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik van uw persoonsgegevens?

 

Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante persoonlijke informatie.

 

Heeft Key-Thuiszorg onvoldoende informatie om verantwoorde zorg aan u te verlenen dan ontvangt u hierover een bericht van ons. Dit kan betekenen dat Key-Thuiszorg de benodigde of gewenste zorg niet kan aanbieden.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens afgeschermd?

 

Key-Thuiszorg werkt met een geheimhoudingsverplichting. Dat betekent dat alle zorgverleners een geheimhoudingsverplichting hebben met betrekking tot alle zaken, die zij door hun functie te weten zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.

 

Heeft u vragen of klachten?

 

Heeft u vragen over de wijze waarop Key-Thuiszorg omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact op met ons. Wij zullen ons best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreekt Key-Thuiszorg de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt en we zullen proberen om een goede oplossing te vinden voor uw klacht.

 

Mocht u toch van mening blijven dat Key-Thuiszorg niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Elektronische communicatie

 

Als u het contactformulier op www.key-thuiszorg.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang dat gezien de aard van het contactformulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en de afhandeling daarvan.

 

Websites van derden

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde(n), die met links aan www.key-thuiszorg.nl zijn verbonden. Key-Thuiszorg garandeert u niet dat deze derde(n) op een betrouwbare of een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Key-Thuiszorg raadt u aan de privacyverklaring van deze website(s) te lezen, voordat u van deze website(s) gebruik maakt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

 

Key-Thuiszorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. De privacyverklaring op www.keythuiszorg is actueel.

 

Cookies

 

www.key-thuiszorg.nl  maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u www.key-thuiszorg.nl bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Waar ik u op onze website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze persoonsgegevens zijn alleen voor intern gebruik door Key-Thuiszorg en worden niet gedeeld met derde(n). Het gaat om de volgende gegevens:

  1. De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  2. Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  3. Welke pagina’s bezocht zijn;
  4. Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.